Vælg en side

Salgs- og leveringsbetingelser

Her kan du læse mere om vores handels- og abonnementsbetingelser 

Vigtige punkter

Herunder finder du en kort version af nogle af de vigtige punkter i salgsog leveringsbetingelserne. Hvis der er afvigelser imellem de vigtige punkter og den fulde udgave af salgs- og leveringsbetingelserne, længere nede på siden, er det altid den fulde udgave, der er gældende.

Det må du bruge dine Widjo-videoer til

Du har licens til at benytte dine videoer næsten overalt. Du må lægge dem ud på de sociale medier og på din hjemmeside. Du må vise dem i din butik, og til møder, konferencer og messer. Du må også give eller sælge de færdige videoer til dine kunder. Hvis du vil vise dine videoer på tv, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at indkøbe en udvidet licens til nogle af skabelon-materialerne (f.eks. musik).

Fortæl os altid, hvad du vil bruge dine videoer til, så kan vi hjælpe med at vurdere, om der skal bruges ekstra licenser eller lignende.

Dine Widjo-videoer er dit ansvar

Hvis du viser dine videoer uden den rigtige licens, er det dit ansvar. Det er det også, hvis du uploader billeder, du ikke har rettigheder til. Eller hvis skriver tekster, du ikke må.

Er du I tvivl, så hjælper vi gerne!

Abonnement

Hvis du har et måneds- eller et års-abonnement, kan du hver måned/år producere det antal videoer, som er inkluderet i dit abonnement.

Hvis du vil opsige dit abonnement, skal du gøre det senest 7 dage før den næste abonnementsperiode begynder. Din abonnementsperiode står på din seneste faktura.

Du kan finde mere information om din aftale og betaling under ”Betaling” i menuen øverst til højre på siden.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Widjo ApS, CVR-nummer 42877565, (”Widjo”) salg og levering af serviceydelser inden for medieproduktioner til erhvervskunder i form af lydfiler, billedefiler, videofiler
og andre filtyper (”Produktioner”).

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Widjos tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Widjo salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Widjo udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 Standard

De produktioner og andre serviceydelser, som Widjo sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken.

Kunden skal give Widjo adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3 Lovgivning og standarder

Kundens slutprodukt kan indeholde tekster, billeder mv. leveret af kunden selv eller tredjepart. Derfor er Widjo ikke ansvarlig for, at kundens slutprodukt, opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Krænkelse af andres ophavsrettigheder i forbindelse med kundens brug af Produktioner betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen imellem kunden og Widjo.

4. Pris og betaling

4.1 Pris

Prisen for serviceydelserne følger Widjos gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Widjo bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kørsel

Kørsel i Widjos egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til den høje sats, der til enhver tid fastsættes af staten.

4.3 Udgifter

Eventuelle udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris.

4.4 Betaling

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 14. dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Abonnementer/løbende ydelser

5.1 Betaling

Serviceydelser som erhverves via abonnement/løbende betaling herunder generering af Produktioner, lagring af Produktioner mv. faktureres kunden.

5.2 Abonnementsaftale

Før en abonnementsaftale kan træde i kraft, skal kunden skal gøres bekendt med og acceptere køb af et abonnement/løbende ydelser, samt de rettigheder og begrænsninger aftalen indeholder (f.eks. et begrænset antal Produktioner per abonnementsperiode).

5.3 Fornyelse

Fornyelse af abonnementer sker automatisk, hvis kunden ikke senest 7 dage før udløb af den på fakturaen anførte periode, skriftligt har opsagt abonnementet.

5.4 Prisændringer

Widjo kan forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, hvis det er gjort kunden bekendt senest 14 dage før udløb af en periode. Ændring af abonnementstype, med forhøjelse af pris som følge heraf, kan ske med kortere varsel end 14 dage, hvis der fra kunden forelægger en skriftlig accept af den nye pris, og en specifik dato, hvorfra en prisforhøjelse er gældende.

Widjo kan uden varsel nedsætte priserne på abonnementer.

5.5 Opbevaring af data

Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/Produktioner, er kunden selv ansvarlig for at eventuelle data/Produktioner er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at Widjo varetager denne opgave.

5.6 Lukning af abonnement

Widjo kan lukke for et løbende abonnement, hvis kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet, eller hvis kunden i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne aftale. Lukning fritager ikke kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning, vil ske på nye vilkår.

6. Forsinket betaling

6.1 Rente

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Widjo er uden ansvar for, har Widjo ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

6.2 Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Widjo, har Widjo ud over rente efter pkt. 6.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

7.1 Tilbud

Widjos tilbud er gældende i 11 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Widjo i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Widjo, medmindre Widjo meddeler kunden andet.

7.2 Ordrer

Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Widjo skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Beskrivelse af ydelse, (ii) Pris, og (iii) Leveringsdato.

7.3 Ordrebekræftelser

Widjo tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Widjo.

7.4 Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Widjos skriftlige accept.

7.5 Uoverensstemmende vilkår

Hvis Widjos bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Widjo skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8. Levering

8.1 Leveringsformater

Widjo leverer typisk serviceydelser via internet og digitale platforme, og Produktioner som digitale filformater via internet- og netværks-baseret download/udlæsning. Levering af Produktioner på fysiske medier (USB flash drive, cd, dvd o.l.) kan kun ske efter aftale med Widjo, og Kunden kan blive faktureret ekstra udgifter for leveringen.

8.2 Leveringstid

Widjo leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Widjos ordrebekræftelse. Widjo har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

8.3 Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Widjo. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Widjo, kan den ikke senere gøres gældende.

9. Forsinket levering

9.1 Meddelelse

Hvis Widjo forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Widjo kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9.2 Ophævelse

Hvis Widjo undlader at levere serviceydelser senest 5 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Widjo. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Garanti

10.1 Garanti

Kundens godkendelse af digitale skabeloner og Produktioner betragtes som en bindende godkendelse af skabelonens eller Produktionens indhold, forstået som tekster, animation, speak, musik, lydmix o.l. Dvs. at ændringer som f.eks. er omfattet af korrektur indeholdt i en aftale med kunden, efter denne godkendelse betragtes som udført. Widjo garanterer dog, at det færdige produkt, leveret efter kundens godkendelse af indhold, indholdsmæssigt stemmer overens med det godkendte forlæg, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, og leveres i et korrekt format i forhold til skriftlig aftale med kunden. Garantiperioden udgør 14 dage fra oprindelig levering af færdigt produkt.

10.2 Undtagelser

Widjos garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage af evt. fysiske produkter, (ii) brug i strid med Widjos instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Widjo, eller (iv) andre forhold, som Widjo er uden ansvar for. Herunder undtages også fejl eller mangler ved Produktioner færdiggjort af kunden eller tredjepart igennem Widjos internetbaserede system med udgangspunkt i godkendte digitale skabeloner.

10.3 Reklamation

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Widjo. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Widjo, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Widjo de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Widjo beder om.

10.4 Undersøgelse

Inden rimelig tid efter at Widjo har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Widjo kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

10.5 Afhjælpning

Inden rimelig tid efter at Widjo har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Widjo fejlen eller manglen.

10.6 Ophævelse

Hvis Widjo undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Widjo har givet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Widjo. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.

11. Ansvar

11.1 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2 Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Widjos ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10% af det salg af serviceydelser, som Widjo netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Widjo har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.3 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Widjo ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.3 Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Widjo ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Widjos kontrol, og som Widjo ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Widjos udførelse af serviceydelser, herunder projektfiler, musiklicenser, patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Widjo.

12.2 Almindelige brugsrammer

Disse brugsrammer er den tilladte brug og eksponering af Produktioner leveret til kunden af Widjo. Disse brugsrammer indbefatter, men er ikke begrænset til, internetbaseret distribution på hjemmesider og sociale medier. Intern brug i kundens organisation. Ekstern eksponering på f.eks. møder, messer og konferencer. Distribuering digitalt og på fysiske medier, f.eks. via mail eller USB flash drive. De almindelige brugsrammer tillader ikke broadcast/eksponering på nationalt eller internationalt tv, samt på visse streaming-tjenester, som f.eks. Netflix og HBO. Hvis du ønsker eksponering og distribution uden for de almindelige brugsrammer, skal der træffes særskilt aftale med Widjo.

12.3 Licens

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Widjos udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, og de almindelige brugsrammer som specificeret i pkt. 12.2. Ønsker kunden licens til brug uden for de almindelige brugsrammer, skal dette aftales særskilt med Widjo. Licens til eksponering og distribuering uden for de almindelige brugsrammer, kan medføre ekstraudgifter, der faktureres kunden. Disse udgifter kan udgøre indkøb af udvidet licens til musik produceret af tredjepart o.l. Det er altid kundens ansvar at oplyse Widjo om brugen af færdige Produktioner, så Widjo kan rådgive om, hvorvidt denne brug ligger inden for de almindelig brugsrammer.

12.4 Krænkelse

Widjo er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. Widjo tilbyder Produktioner baseret på digitale skabeloner. Disse Produktioner indeholder tekster, billeder mv. leveret af kunden. Alt materiale som kunden leverer, der krænker andres rettigheder, er Widjo uvedkommende. Widjo er derfor ikke ansvarlig for krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, som følge af kundens materiale, eller kundens brug af Produktioner.

I det omfang Widjo måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Widjo, medmindre krænkelsen skyldes Widjo forhold og er forsætlig.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Widjos erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Widjos fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed

Parternes forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Gældende lov og værneting

14.1 Gældende lov

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved byretten i Aarhus.